Regulamin korzystania z sieci teleinformatycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

I Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Sieć teleinformatyczna Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, zwana dalej siecią wydziałową, służy do wspomagania realizacji zadań statutowych Politechniki Warszawskiej.
 2. Sieć wydziałowa może być użytkowana wyłącznie w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami wewnętrznymi Uczelni (w szczególności z regulaminem sieci Politechniki Warszawskiej – stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 /2011 Rektora PW z dnia 27 stycznia 2011r) oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownicy sieci wydziałowej mają prawo do korzystania z zasobów i usług sieciowych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, naukowych i dydaktycznych.
 4. Nadzór nad działaniem sieci sprawuje administrator sieci oraz Kierownik Laboratorium Informatycznego.

II Użytkownicy sieci wydziałowej. Obowiązki użytkowników.

§2

 1. Użytkownikami sieci wydziałowej są pracownicy, doktoranci oraz studenci (w ograniczonym zakresie) Wydziału Chemicznego.
 2. Każdy z użytkowników sieci komputerowej zobowiązany jest do zainstalowania odpowiedniego programu antywirusowego. W przypadku zainfekowania komputera, na którym nie było programu antywirusowego, użytkownik będzie miał zablokowany dostęp do internetu i będzie zobowiązany do usunięcia infekcji we własnym zakresie.
 3. Zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju usług typu P2P umożliwiających wymianę plików (w tym filmów, muzyki, oprogramowania), serwisów internetowych naruszających prawa autorskie.
 4. Zabronione jest obciążanie łączy teleinformatycznych działalnością, która nie jest związana z obowiązkami służbowymi, naukowymi czy dydaktycznymi (w szczególności używanie gier internetowych).
 5. Użytkownicy nie mogą ingerować w okablowanie sieci (instalować jej nowych składników, punktów dostępowych wifi itp.), instalować nowych gniazdek sieci, nadawać numerów IP itp. bez porozumienia z administratorem sieci. Działanie takie jest naruszeniem regulaminu i będzie podlegać stosownym sankcjom.

III Zasady korzystania z wydziałowej poczty elektronicznej

§3

 1. Konto poczty elektronicznej zakładane jest przez administratora. Administrator sieci powiadamia użytkownika o nazwie konta i haśle w sposób ustalony z użytkownikiem. Hasło potrzebne do zalogowania na serwerze pocztowym nie jest wysyłane pocztą elektroniczną na adres prywatny użytkownika. Administrator nigdy nie wysyła maila ani formularza z prośbą o wpisanie swoich danych, a w szczególności hasła.

Zakładanie kont:

 1. konto pracownika – konto zakładane jest bezterminowo. W przypadku ustania stosunku pracy – konto użytkownika jest usuwane w terminie jednego tygodnia. Pracownicy odchodzący na emeryturę mogą wyrazić chęć korzystania z poczty wydziałowej. O tym fakcie emeryt powinien powiadomić administratora.
 2. konto doktoranta – konto zakładane jest na okres trwania studiów doktoranckich. Konto doktoranta jest usuwane po upływie trzech miesięcy od obrony rozprawy doktorskiej.
 3. konto gościa – konto zakładane jest na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której przebywa gość. Konto zakładane jest na okres wskazany przez kierownika ww. jednostki.
 4. Konto poczty ani hasło nie mogą być udostępniane przez użytkownika innym osobom.
 5. Jeżeli użytkownik nie korzysta z konta przez okres 6 miesięcy (nie wysłał co najmniej jednej wiadomości), to administrator blokuje takie konto. Jeżeli w ciągu kolejnych 3 miesięcy użytkownik nie skontaktuje się z administratorem, to konto jest kasowane razem z jego zawartością.

IV Sankcje za naruszenie Regulaminu i przepisów prawa

§4

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu sieci administrator powiadamia użytkownika, Kierownika Laboratorium Informatycznego, bezpośredniego przełożonego użytkownika (w przypadku doktoranta – promotora) oraz Dziekana. Komputer, na którym stwierdzono naruszenie regulaminu będzie miał zablokowany dostęp do  internetu do chwili wyjaśnienia złożonego przez użytkownika. Użytkownik składa pisemne wyjaśnienia swojemu bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku doktoranta – promotorowi), z kopią do Kierownika Laboratorium Informatycznego. Kierownik Laboratorium Informatycznego, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym użytkownika, podejmuje decyzję o odblokowaniu dostępu do internetu komputera użytkownika.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia okablowania sieci i ingerencji w strukturę sieci, użytkownik musi na własny koszt doprowadzić sieć do stanu pierwotnego oraz pokryć koszty ewentualnych szkód.
 3. Użytkownik naruszający regulamin sieci może być pominięty przy awansach, podwyżkach i temu podobnych regulacjach finansowych. Ewentualne prośby użytkownika o dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych, zakupów aparatury itp. mogą być rozpatrzone negatywnie przez Dziekana.
 4. Użytkownikowi naruszającemu regulamin sieci grożą sankcje przewidziane regulaminem sieci Politechniki Warszawskiej oraz odpowiednimi przepisami prawa. W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu sprawa będzie kierowana do komisji dyscyplinarnej i/lub etycznej Politechniki Warszawskiej, a także może zostać wysłane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub innych organów ścigania.